survey.out
survey.yes
survey.no
survey.thanks
survey.thanks2
Language

Juridische vermeldingen

COPYRIGHTS

De pagina www.zodiac-poolcare.be (hierna te noemen "de Portal") is bedoeld voor de persoonlijke informatie van haar bezoekers. Hun gehele of gedeeltelijke inhoud mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ZODIAC POOL CARE EUROPE worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

De presentatie en de inhoud van deze website vormen in hun geheel een werk dat is beschermd door de geldende wetten inzake intellectuele eigendom, en waarvan ZODIAC POOL CARE EUROPE de eigenaar is. Het is verboden om de teksten, foto’s of afbeeldingen van de website geheel of gedeeltelijk te gebruiken of te reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ZODIAC POOL CARE EUROPE. Gebruik zonder toestemming kan als frauduleus worden beschouwd. Het is eveneens verboden om de inhoud geheel of gedeeltelijk te reproduceren, voor te stellen, aan te passen, te vertalen, te wijzigen en/of naar een andere website te verplaatsen. 

U kunt contact met ons opnemen op: marketing.zpce@zodiac.com 

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

De presentatie en de inhoud van deze website vormen in hun geheel een werk dat is beschermd door de geldende wetten inzake intellectuele eigendom, en waarvan ZODIAC POOL CARE EUROPE de eigenaar is. Het is verboden om de teksten, foto’s of afbeeldingen van de website geheel of gedeeltelijk te gebruiken of te reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ZODIAC POOL CARE EUROPE. Gebruik zonder toestemming kan als frauduleus worden beschouwd. Het is eveneens verboden om de inhoud geheel of gedeeltelijk te reproduceren, voor te stellen, aan te passen, te vertalen, te wijzigen en/of naar een andere website te verplaatsen. 

Overtredingen kunnen aanleiding geven tot gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures om die rechten uit te oefenen.

INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

     Alle intellectuele- en industriële-eigendomsrechten op de informatie, gegevens, afbeeldingen, ontwerpen, software, merken en andere inhoud van de Portal zijn eigendom van ZODIAC POOL CARE EUROPE en/of haar licentiegevers. De klant/gebruiker mag ze daarom alleen gebruiken, reproduceren, doorgeven, transformeren, verdelen of exploiteren als onderdeel van de dienstverlening waar de Portal deel van uitmaakt, en uitsluitend voor privédoeleinden. 

ZODIAC POOL CARE EUROPE verbiedt het om de documentatie/inhoud die kan worden gedownload van de Portal te gebruiken op een manier die in strijd is met de huidige wetgeving. Het is meer bepaald verboden om de inhoud, zoals productcatalogi en prijslijsten, te manipuleren of anders te gebruiken. 

Overtredingen kunnen aanleiding geven tot gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures om die rechten uit te oefenen.

JURIDISCHE MELDINGEN

ZODIAC POOL CARE EUROPE behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen, teneinde de kwaliteit van zijn producten voortdurend te verbeteren. In overeenstemming met artikel 27 van de Franse wet voor de bescherming van IT-data (Loi Informatique et Libertés) van 6 januari 1978 melden we dat:

- ZODIAC POOL CARE EUROPE de informatie die op deze website wordt meegedeeld, kan doorgeven en exploiteren in overeenstemming met de geldende wetgeving.

- U heeft recht op inzage en rectificatie van uw gegevens. U kunt die rechten uitoefenen door een e-mail te schrijven naar het volgende e-mailadres      dataprivacy@fluidra.com of een brief te sturen naar Av. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona, Spanje). Als u dat nodig acht, kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres dataprivacy@fluidra.com, met vermelding van ‘FGB’ in het onderwerp van het bericht. Als u niet binnen een redelijke termijn een antwoord ontvangt, kunt u een klacht indienen bij de Spaanse bevoegde instantie.

     Het referentienummer van de CNIL-verklaring (Commission Nationale Informatique et Libertés) is 1045466. RCS Nanterre 395 068 679 

HUISSTIJL

ZODIAC, BARACUDA, SWEEPY, NATURE 2, CLEARWATER, MAGNAPOOL, POLARIS, SET, AQUALINK zijn geregistreerde merken. Deze merken en hun logo’s mogen alleen worden gebruikt met de toestemming van ZODIAC POOL CARE EUROPE of zijn dochterondernemingen.

De website, de informatie en de aangeboden functies voldoen aan de geldende wettelijke normen, maar u gebruikt ze geheel op eigen verantwoordelijkheid. ZODIAC POOL CARE EUROPE en zijn dochterondernemingen garanderen in geen geval de juistheid, commerciële waarde, kwaliteit of waarheid van de informatie die op de website wordt gepubliceerd of via de website kan worden geraadpleegd.

ZODIAC POOL CARE EUROPE en zijn dochterondernemingen kunnen niet garanderen dat de server waarop de website is gehost volledig vrij is van virussen die uw computer of andere apparatuur kunnen beschadigen, besmetten of vernietigen wanneer u deze website bezoekt, wanneer u een document downloadt of wanneer u een andere functie van de website gebruikt.

In overeenstemming met de wet zijn ZODIAC POOL CARE EUROPE en zijn dochterondernemingen niet aansprakelijk voor directe of indirecte, al dan niet voorzienbare schade ten gevolge van gepast of ongepast gebruik van de website. ZODIAC POOL CARE EUROPE en zijn dochterondernemingen zijn evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van fouten of weglatingen op deze website, in de verstrekte informatie of in de aangeboden functies.

ZODIAC POOL CARE EUROPE behoudt zich het recht voor om de inhoud of de functies van de website op elk moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat ZODIAC POOL CARE EUROPE of zijn dochterondernemingen aansprakelijk kunnen worden gesteld door de bezoekers van de website. De berichten die via de website naar ZODIAC POOL CARE EUROPE of zijn dochterondernemingen worden gestuurd, leggen geenszins verplichtingen op aan ZODIAC POOL CARE EUROPE of zijn dochterondernemingen.

Verder verbindt u zich er uitdrukkelijk toe de gegevens, programma’s of elektronische documenten op de Portal niet te vernietigen, te wijzigen, onbruikbaar te maken of anderszins te beschadigen, en de toegang voor andere gebruikers niet te belemmeren door de IT-voorzieningen waarmee ZODIAC POOL CARE EUROPE de dienst verleent massaal te verbruiken. U verbindt zich er ook toe niets te doen dat die systemen of diensten beschadigt of onderbreekt, of er fouten in veroorzaakt.

U verbindt zich ertoe geen programma's, virussen, macro's, applets, ActiveX-besturingselementen of andere logische systemen of tekenreeksen te introduceren, die de IT-systemen van ZODIAC POOL CARE EUROPE of van derden wijzigen of kunnen wijzigen.

ZODIAC POOL CARE EUROPE behoudt zich het recht voor om u te blokkeren of u de toegang tot de website te ontzeggen als u deze juridische mededeling, de rechten van derden of de toepasselijke wetgeving schendt.

Om de functies van deze website te kunnen gebruiken, moet u zich registreren. ZODIAC POOL CARE EUROPE verstrekt u dan een licentie om de inhoud en functies van de website gratis te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze is ontworpen en in het bijzonder in overeenstemming met de bepalingen van dit document en/of de toepasselijke wetgeving.

In lijn met het voorgaande worden de gegevens die de gebruiker verstrekt tijdens het inschrijven of registreren beschermd door wachtwoorden. U verbindt zich ertoe uw wachtwoorden geheim te houden en te beschermen tegen onbevoegd gebruik door derden. De gebruiker moet ZODIAC POOL CARE EUROPE onmiddellijk op de hoogte brengen als hij weet krijgt van enig onbevoegd gebruik van zijn account of enige veiligheidsinbreuk in verband met de diensten van de website.

ZODIAC POOL CARE EUROPE neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van de persoonsgegevens te garanderen en om te voorkomen dat ze worden gewijzigd, verloren gaan of worden verwerkt of bekeken door onbevoegden, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze worden blootgesteld, in overeenstemming met de geldende relevante wetgeving.

ZODIAC POOL CARE EUROPE is niet aansprakelijk tegenover de gebruiker wanneer zijn persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan derden door oorzaken waarvoor ZODIAC POOL CARE EUROPE niet direct verantwoordelijk is, of wanneer die gegevens door derden worden misbruikt.

De gebruikslicentie voor de website is beperkt tot het Europese grondgebied. Hoewel de website ook buiten Europa toegankelijk is, is het gebruik alleen toegestaan binnen Europa.

PERSOONSGEGEVENS

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens vindt u in ons Algemeen privacybeleid.

COOKIES

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons Cookiesbeleid.

RECHTSGEBIED EN TOEPASBAAR RECHT

     De Portal wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. In geval van onenigheid of geschil moeten beide partijen zich richten tot de rechtbanken van Barcelona.