logo-sticky

Juridische mededelingen


COPYRIGHTS


FLUIDRA COMMERCIAL SAU, (hierna te noemen “FLUIDRA COMMERCIAL”), gevestigd in de Av. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Spanje, ingeschreven in het Handelsregister van Barcelona, in boek 39.131, folio 86, blad nr. B-339069, voorzien van btw-nummer A-17583105, is de rechthebbende van de website www.zodiac-poolcare.es (hierna te noemen, “de Portal”).

 

De Portal is bestemd voor persoonlijke informatie van de gebruikers ervan. Hun gehele of gedeeltelijke inhoud mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FLUIDRA COMMERCIAL worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

De presentatie en de inhoud van deze Portal vormen in hun geheel een werk dat is beschermd door de geldende wetten inzake intellectuele eigendom, en waarvan FLUIDRA COMMERCIAL de eigenaar is. Het is verboden om de teksten, foto’s of afbeeldingen van de website geheel of gedeeltelijk te gebruiken of te reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FLUIDRA COMMERCIAL. Gebruik zonder toestemming kan als frauduleus worden beschouwd. Het is eveneens verboden om de inhoud geheel of gedeeltelijk te reproduceren, voor te stellen, aan te passen, te vertalen, te wijzigen en/of naar een andere website te verplaatsen. 

 

Puede contactarnos en: marketing.zpce@zodiac.com


INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


De presentatie en de inhoud van de Portal vormen in hun geheel een werk dat is beschermd door de geldende wetten inzake intellectuele eigendom, en waarvan FLUIDRA COMMERCIAL de eigenaar is. Het is verboden om de teksten, foto’s of afbeeldingen van de website geheel of gedeeltelijk te gebruiken of te reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FLUIDRA COMMERCIAL. Gebruik zonder toestemming kan als frauduleus worden beschouwd. Het is eveneens verboden om de inhoud geheel of gedeeltelijk te reproduceren, voor te stellen, aan te passen, te vertalen, te wijzigen en/of naar een andere website te verplaatsen. 

 

Overtredingen kunnen aanleiding geven tot gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures om die rechten uit te oefenen.

 

Alle intellectuele- en industriële-eigendomsrechten op de informatie, gegevens, afbeeldingen, ontwerpen, software, merken en andere inhoud van de Portal zijn eigendom van FLUIDRA COMMERCIAL en/of haar licentiegevers. De klant/gebruiker mag ze daarom alleen gebruiken, reproduceren, doorgeven, transformeren, verdelen of exploiteren als onderdeel van de dienstverlening waar de Portal deel van uitmaakt, en uitsluitend voor privédoeleinden. 

 

FLUIDRA COMMERCIAL verbiedt het om de documentatie/inhoud die kan worden gedownload van de Portal te gebruiken op een manier die in strijd is met de huidige wetgeving. Het is meer bepaald verboden om de inhoud, zoals productcatalogi en prijslijsten, te manipuleren of anders te gebruiken.

 

Overtredingen kunnen aanleiding geven tot gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures om die rechten uit te oefenen.


JURIDISCHE MELDINGEN


FLUIDRA COMMERCIAL behoudt zich het recht voor om de informatie op deze Portal zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen, teneinde de kwaliteit van zijn producten voortdurend te verbeteren. We informeren u dat:

 

- FLUIDRA COMMERCIAL de informatie die op deze Portal wordt meegedeeld, kan doorgeven en exploiteren in overeenstemming met de geldende wetgeving.

 

- U recht van inzage en recht op rectificatie heeft voor de u betreffende gegevens. Die rechten kunt u uitoefenen door te schrijven naar het e-mailadres dataprivacy@fluidra.com, of het postadres Av. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Als u dat nodig acht, kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres dataprivacy@fluidra.com, met vermelding van ‘FGB’ in het onderwerp van het bericht. Als u niet binnen een redelijke termijn een antwoord ontvangt, kunt u een klacht indienen bij de Spaanse bevoegde instantie.


HUISSTIJL


ZODIAC, BARACUDA, SWEEPY, NATURE 2, CLEARWATER, MAGNAPOOL, POLARIS, SET, AQUALINK zijn geregistreerde merken. Deze merken en hun logo’s mogen alleen worden gebruikt met de toestemming van FLUIDRA COMMERCIAL.

 

De Portal, de informatie en de aangeboden functies voldoen aan de geldende wettelijke normen, maar u gebruikt ze geheel op eigen verantwoordelijkheid. FLUIDRA COMMERCIAL garandeert in geen geval de juistheid, commerciële waarde, kwaliteit of waarheid van de informatie die op de Portal wordt gepubliceerd of via de Portal kan worden geraadpleegd.

 

FLUIDRA COMMERCIAL kan niet garanderen dat de server waarop de Portal is gehost volledig vrij is van virussen die uw computer of andere apparatuur kunnen beschadigen, besmetten of vernietigen wanneer u deze Portal bezoekt, wanneer u een document downloadt of wanneer u een andere functie van de Portal gebruikt.

 

Overeenkomstig de wet is FLUIDRA COMMERCIAL niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, onvoorzien of niet, die het gevolg is van een juist of oneigenlijk gebruik van de Portal. Evenzo is FLUIDRA COMMERCIAL op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van fouten of weglatingen die op deze Portal voorkomen, in de verstrekte informatie of in de aangeboden functionaliteiten.

 

FLUIDRA COMMERCIAL behoudt zich het recht voor om de inhoud of de functies van de Portal op elk moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat FLUIDRA COMMERCIAL aansprakelijk kan worden gesteld door de bezoekers van de website. Elk bericht dat via de Portal naar FLUIDRA COMMERCIAL wordt verzonden is geen aanleiding tot welke verplichting dan ook voor FLUIDRA COMMERCIAL.

 

Verder verbindt u zich er uitdrukkelijk toe de gegevens, programma’s of elektronische documenten op de Portal niet te vernietigen, te wijzigen, onbruikbaar te maken of anderszins te beschadigen, en de toegang voor andere gebruikers niet te belemmeren door de IT-voorzieningen waarmee FLUIDRA COMMERCIAL de dienst verleent massaal te verbruiken. Hij verbindt zich er ook toe niets te doen dat die systemen of diensten beschadigt of onderbreekt, of er fouten in veroorzaakt.

 

U verbindt zich ertoe geen programma's, virussen, macro's, applets, ActiveX-besturingselementen of andere logische systemen of tekenreeksen te introduceren, die de IT-systemen van FLUIDRA COMMERCIAL of van derden wijzigen of kunnen wijzigen.

 

FLUIDRA COMMERCIAL behoudt zich het recht voor om u te blokkeren of u de toegang tot de Portal te ontzeggen als u deze juridische mededeling, de rechten van derden of de toepasselijke wetgeving schendt.

 

Om de functies van de Portal te kunnen gebruiken, moet u zich registreren. FLUIDRA COMMERCIAL verstrekt u dan een licentie om de inhoud en functies van de Portal gratis te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze is ontworpen en in het bijzonder in overeenstemming met de bepalingen van dit document en/of de toepasselijke wetgeving.

 

In lijn met het voorgaande worden de gegevens die de gebruiker verstrekt tijdens het inschrijven of registreren beschermd door middel van een wachtwoord. U verbindt zich ertoe uw wachtwoorden geheim te houden en te beschermen tegen onbevoegd gebruik door derden. De gebruiker moet FLUIDRA COMMERCIAL onmiddellijk op de hoogte brengen als hij weet krijgt van enig onbevoegd gebruik van zijn account of enige veiligheidsinbreuk in verband met de diensten van de Portal.

 

FLUIDRA COMMERCIAL neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van de persoonsgegevens te garanderen en om te voorkomen dat ze worden gewijzigd, verloren gaan of worden verwerkt of bekeken door onbevoegden, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze worden blootgesteld, in overeenstemming met de geldende relevante wetgeving.

 

FLUIDRA COMMERCIAL is niet aansprakelijk tegenover de gebruiker wanneer zijn persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan derden door oorzaken waarvoor FLUIDRA COMMERCIAL niet direct verantwoordelijk is, of wanneer die gegevens door derden worden misbruikt.

De gebruikslicentie voor de Portal is beperkt tot het Europese grondgebied. Hoewel de website ook buiten Europa toegankelijk is, is het gebruik alleen toegestaan binnen Europa.


PERSOONSGEGEVENS


Meer informatie over de verwerking van uw gegevens vindt u in ons Algemeen privacybeleid.


COOKIES


Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons Cookiesbeleid.


RECHTSGEBIED EN TOEPASBAAR RECHT 


De Portal wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. In geval van onenigheid of geschil moeten beide partijen zich richten tot de rechtbanken van Barcelona.